โครงการชลประทานเลย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย นายธีรภัทร สามไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายสุขสันติ์ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการเตรียมความพร้อม รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564