โครงการชลประทานเลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในหัวข้อ “ปริมาณน้ำต้นทุนและการบริหารจัดการน้ำชลประทาน”