โครงการชลประทานเลย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามความเหมาะสมในการดำเนินโครงการฝายยางตำบลนาอ้อ และตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย