โครงการชลประทานเลย รับมอบงานโครงการฝายห้วยน้ำแคม (ปชด.) ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย