โครงการชลประทานเลย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร เมื่อเสร็จแล้วสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรได้ 2 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 820 คร้วเรือน จำนวนประชากร 3,200 คน ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้ประโยชน์ 2,200 ไร่ ฤดูแล้ง 820 ไร่