โครงการชลประทานเลย ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพุพัฒนา ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย