โครงการชลประทานเลย ทำการสูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัย บ้านฟากนา ตำบลนาอาน จังหวัดเลย