โครงการชลประทานเลย ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ บ้านลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย พร้อมด้วย นายสง่าดี บัวทุม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่บ้านลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมทั้ง นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้โครงการชลประทานเลยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ฝายวังปลาหรือฝายซำไฮ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว โดยคิดอัตราการไหลของน้ำ 400 ลูกบากศ์เมตร/ชั่วโมง คาดว่าจะช่วยบรรเทาอุทกภัยกรณีฝนตกต่อเนื่องได้ โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย สั่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นการด่วน