โครงการชลประทานเลย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย