โครงการชลประทานเลย จัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย เพื่อหารือแนวทางการใช้น้ำชลประทาน และชี้แจงนำเสนอแผนพัฒนาโครงการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565