ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่ 4 โครงการชลประทานเลย

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ หัวหน้าฝ่ายช่างกล
โทรศัพท์มือถือ 08-1974-4441